Drept civilDreptul muncii și securității socialeDreptul familieiContracteUrbanism și construcțiiCadastru și publicitate imobiliarăRecuperări creanțeExecutare silităDrept societar și insolvențăInființare, modificare, dizolvare, lichidare și radiere firmăAsociații, fundații și cluburi sportiveAsociații de proprietariAchiziții publiceDrept contravenționalContencios administrativ și fiscalProprietate intelectualăDrept penal

Drept civil

În domeniul dreptului civil oferim clienților atât asistență juridică, cât și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

În ceea ce privește consultanța juridică, ne sfătuim clienții cu privire la modalitatea de dobândire și înstrăinare a dreptului de proprietate, precum și a altor drepturi reale, precum superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație.

Totodată, acordăm consultanță privind probleme din materia dreptului succesoral, precum: asistență și reprezentare în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar; asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale; redactare declarații de acceptare sau renunțare la succesiuni; asistență în vederea obținerii certificatului de moștenitor; asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct.

În materia garanțiilor reale și privilegiilor oferim asistență în ceea ce privește privilegiile speciale, ipoteca imobiliară, ipoteca mobiliară, inclusiv asupra conturilor și asupra creanțelor, gajul, precum și dreptul de retenție.

Pe de altă parte, asigurăm reprezentare în fața instanțelor de judecată, într-o gamă variantă de litigii, precum:
 1. în materie de stare civilă, în ceea ce privește:
  • Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă;
  • Acțiuni pentru punerea sau ridicarea de sub interdictie;
  • Acțiuni pentru instituirea curatelei;
  • Acțiuni pentru înregistrarea tardivă a nașterii;
  • Acțiuni pentru declararea judecătorească a dispariției unei persoane sau pentru declararea judecătorească a morții;
  • Acțiuni pentru rectificarea datei morții sau în anularea hotărârii declarative de moarte.
 2. apărarea dreptului de proprietate privată sau a dezmembrămintelor acestuia:
  • Acțiuni în revendicare mobiliară și imobiliară;
  • Acțiuni negatorii;
  • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate privată ca efect al accesiunii mobiliare și imobiliare;
  • Litigii rezultând din starea de coproprietate forțată sau pe cote-părți;
  • Acțiuni privind dobândirea sau stingerea dreptului de superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație;
  • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune (prescripție achizitivă);
  • Acțiuni posesorii;
  • Acțiuni în evacuare.
 3. apărarea drepturilor nepatrimoniale și răspundere delictuală:
  • Acțiuni de apărare a drepturilor nepatrimoniale ce au fost încălcate sau amenințate, atât în ceea ce privește persoanele fizice, cât și în cazul persoanelor juridice;
  • Acțiuni în răspundere civila delictuală pentru fapta proprie;
  • Acțiuni în raspundere civilă delictuală pentru fapta altei persoane (răspunderea părinților pentru fapta copiilor minori; răspunderea institutorilor pentru fapta elevilor și a meșteșugarilor pentru faptele ucenicilor; răspunderea comitentilor pentru fapta prepușilor);
  • Acțiuni în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de animale, de edificii și de lucruri în general;
  • Acțiuni în repararea pagubelor cauzate prin erori judiciare.
 4. drepturi ale creditorului asupra patrimoniului debitorului:
  • Acțiunea oblică;
  • Acțiunea pauliană (revocatorie).
 5. acțiuni întemeiate pe fapte civile:
  • Acțiuni întemeiate pe gestiunea de afaceri și plata nedatorată;
  • Acțiuni privind îmbogățirea fără justă cauză.
 6. succesiuni și partaj:
  • Acțiuni de partaj succesoral;
  • Acțiuni în anularea certificatului de moștenitor;
  • Acțiuni în nulitatea testamentului;
  • Actiuni în revocarea legatelor pentru neîndeplinirea sarcinii sau pentru ingratitudine;
  • Acțiuni în reducțiunea liberalităților excesive;
  • Acțiuni în nulitatea actului juridic de opțiune succesorală.

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Dreptul muncii și securității sociale

Venim în întâmpinarea clienților noștri, atât angajatori cât și angajați, cu servicii de consultanță și reprezentare în domeniul  dreptului muncii. Incercăm să prevenim conflictele și litigiile, astfel consiliem clienții, angajatori și angajați, încă din etapa premergătoare încheierii actelor și luării unei decizii. De-a lungul timpului am consiliat atât angajatori cât și angajați, ceea ce constituie un real avantaj în momentul în care apare un litigiu de muncă.

Consiliem clienții la :
 • încheierea contractelor individuale de muncă,
 • încheierea actelor adiționale la contractele de muncă,
 • încheierea contractelor colective de muncă,
 • regulamentul intern al societății,
 • fișa postului  și fișe de evaluare personală a angajaților
 • decizii de concediere
 • clauze de detașare a angajaților
 • procedura  de cercetare disciplinară a angajatului
 • procedura privind răspunderea patrimonială, penală a angajatului
 • consultanță privind activitățile curente : suspendare contract individual de muncă, informarea angajaților anterior încheierii contractului de muncă privind timpul de lucru, salariul, locul de munca, concediu, timp de odihnă

Ajutam clienții la inserarea diferitelor clauze în contractele individuale de muncă: clauza de neconcurență, clauza de confidențialitate, clauza de loialitate, clauza de formare profesională.

Ne ocupam de consilierea clientilor in procedura privind detasarea angajatilor, dar si in procedura de concediere.

Am reprezentat clientii in diferite litigii de munca. Am reprezentat clientii in actiuni avand ca si obiect atragerea raspunderii angajatului pentru prejudiciile cauzate angajatorului, litigii privind contestarea deciziilor de concediere, contestare procedura de cercetare disciplinara, litigii privind plata salariilor restante,  a diurnelor neincasate sau plata orelor suplimentare efectuate de catre angajat, litigii privind accidentele de munca.

Avocatii nostri se ocupa si de securitate si sanatate in munca, intocmesc rapoarte cu privire la riscurile la care sunt supusi angajatii la locul de munca, dar si cu privire la legislatia care trebuie respectata de catre angajator in domeniul securitatii sociale.

Reprezentăm clienții și în fața ITM sau a altor autorități publice.

Tagged , , , , , , , , , ,

Dreptul familiei

În domeniul dreptului familiei, suntem specializați și oferim consultanță juridică și reprezentare atât în procedura de divorț și de soluționarea a cererilor ce privesc minorii și soții,( respectiv: revenirea la numele purtat anterior încheierii căsătoriei sau păstrarea numelui dobândit în urma încheierii căsătoriei, exercitarea autorității parintești în comun sau exclusiv de unul dintre părinți, stabilirea domiciliului minorului, stabilirea pensiei de întreținere, stabilirea programului de vizită) cât și la partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, atât în fața instanțelor de judecată cât și în fața notarului public sau a mediatorului. Avocații noștri vin în ajutorul dvs. și în ceea ce privește combaterea violenței domestice prin redactarea de acțiuni având ca obiect emiterea unui ordin de protecție față de soț sau copil și evacuarea soțului violent, precum și formularea de plângeri penale.

În materia dreptului familiei, oferim consultață și reprezentare în următoarele domenii:

 • Divorț ( prin acord, din culpă comună sau culpă exclusivă) în fața instanțelor de judecată și în fața notarului public sau a mediatorului atunci când divorțul se realizează pe cale administrative
 • Divorț privind căsătoria încheiată în străinătate
 • Exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinți
 • Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinti
 • Stabilirea domiciliului minorilor la unul dintre părinți
 • Schimbarea domiciliului minorilor
 • Stabilirea domiciliului alternativ al minorilor
 • Stabilirea programului de vizită
 • Stabilirea și modificarea pensiei de întreținere
 • Stabilirea sau tăgada paternității
 • Asistare în procedura de recunoaștere a copilului de către tată
 • Cereri de emitere a unei ordonanțe președințiale cu privire la stabilirea domiciliului minorilor, programului de vizită și a pensiei de întreținere
 • Cereri de emitere a unui ordin de protecție atât pentru soți cât și pentru copii
 • Evacuarea soțului violent
 • Transcriere certificate de naștere, divorț și căsătorie
 • Redactarea și asistarea la încheierea de convenții matrimoniale
 • Schimbarea regimului matrimonial
 • Acțiuni având ca obiect punerea sub interdicție și numirea de tutore sau curator
 • Obținerea de către tutore a autorizării instanței de judecată, pentru a face acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului sau a pusului sub interdicție, să renunțe la drepturile patrimoniale ale acestora, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare
 • Partajul bunurilor dobândite de soți în timpul căsătoriei
 • Acțiuni având ca obiect încuviințare și anulare adopție
Asistare în procedura de punere în executare a hotărârilor judecătorești emise în legătură cu litigiile având ca obiect dreptul familiei

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Contracte

Oferim clienților noștri consultanță și asistare la încheierea, negocierea și revizuirea contractelor :

 • contract de vânzare-cumpărare
 • contract de închiriere/locațiune
 • antecontract de vânzare-cumpărare
 • contract de donație
 • contract de schimb
 • contract de intreținere
 • contract de prestări servicii
 • contract de asociere in participațiune
 • contract de execuție lucrări
 • contract de transport
 • contract de sponsorizare
 • contract de comision
 • contract de comodat
 • contract de imprumut
 • contract de antrepriză
In situațiile în care se impune, anterior încheierii contractului, efectuăm verificările necesare privind situația juridică a obiectului contractului, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la Oficiul Registrului Comerțului, la primăria competentă sau orice alte instituții publice, in funcție de specificul contractului. Ne ocupăm de reprezentarea clienților în instanță, in litigiile privind executarea, incetarea, suspendarea, rezilierea contractelor incheiate, dar și de acțiuni intemeiate pe răspundere contractuală.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Urbanism și construcții

Urbanism și construcții.

Ne ocupăm de toate etapele necesare dezvoltării unui proiect imobiliar. Consiliem atât dezvoltatori imobiliari cât și persoanele fizice care doresc achiziționarea de apartamente în cadrul unei construcții imobiliare. Ne putem ocupa de redactarea, negocierea antecontractelor de vânzare cumpărare, dar  și reprezentarea dvs. la încheierea acestora. De-a lungul timpului, ne-am ocupat de redactarea și asistarea clienților la încheierea contractelor de asociere în participațiune, a contractelor de antrepriză și subantrepriză, a contractelor cu furnizorii de materiale,  toate acestea necesare în cadrul demararii unui proiect imobiliar. Asistăm persoanele în cazul în care se dorește achiziționarea unui proiect imobiliar, efectuând în prealabil verificările care se impun, pentru ca, achiziția să se desfășoare în deplină cunoștință de cauză, respectiv efectuăm verificari cu privire la dreptul de proprietate asupra terenului si a constructiei, verificarea certificatului de urbanism, dacă e cazul verificarea valabilitatii autorizatiei de construire, verificarea respectării proiectului și a autorizației de construire. Toate aceste verificări le concretizăm într-un raport de due-diligence. Totodată, în cazul în care se dorește achiziționarea unei societăți comerciale care dezvoltă un proiect imobiliar, ne ocupăm de incheierea si verificarea actelor, negociere, intocmire raport due-diligence privind situația societății și a proiectului imobiliar. Aceste verificări le putem efectua și pentru clienții noștri persoane fizice care doresc să achiziționeze apartamente/case în cadrul unor proiecte imobiliare. Reprezentăm clienții în fața instanțelor de judecată în cazul apariției litigiilor cu privire la proiectul imobiliar. Totodată ne ocupăm de contestarea proceselor verbale emise de primării pentru pretinsele nerespectări ale  prevederilor autorizației de construire. Formulăm acțiuni de obligare a autorităților publice la emiterea autorizației de construire.

Tagged , , , , ,

Cadastru și publicitate imobiliară

În acest domeniu, oferim asistență în ceea ce privește înscrierea și radierea din cartea funciară atât a drepturilor reale (drept de proprietate, superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație), cât și a diverselor fapte juridice, reprezentând clienții pe parcursul tuturor etapelor necesare în fața Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent.

În situațiile în care rezolvarea situației pe cale administrativă este imposibilă sau aceasta nu a oferit rezultatul dorit, asigurăm asistență și reprezentare și în fața instanțelor de judecată în cadrul plângerilor de carte funciară sau a diverselor acțiuni de carte funciară.

Astfel, venim în întâmpinarea problemelor clienților noștri cu activități privind:

 • Eliberarea extraselor de carte funciară;
 • Notarea în cartea funciară a acţiunilor pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acţiunea în partaj, acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, acţiunea revocatorie, precum şi orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscris;
 • Notarea în cartea funciară a antecontractelor și a pactelor de opțiune, a contractului de locațiune și a cesiunii de venituri, a calității de bun comun a unui imobil și a destinației de locuință de familie a acestuia, a convenției matrimoniale;
 • Notarea în cartea funciară a deschiderii procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum şi închiderea acestei proceduri;
 • Acțiuni privind rectificarea întabulării sau înscrierii provizorii;
 • Cereri de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul cărților funciare;
 • Cereri de reexaminare și plângeri împotriva încheierilor de carte funciară;
 • Acțiuni în răspundere pentru ținerea defectuoasă a cărților funciare.

Tagged , , , , , , , ,

Recuperări creanțe

In contextul economic actual e nevoie tot mai mare de avocați care să se ocupe de recuperarea debitelor neîncasate la termen.

Avocații noștri vă pot ajuta în situațiile în care aveți debite nerecuperate. Veți alege împreună cu ei cea mai bună strategie de recuperare, adaptată în funcție de fiecare caz în parte.

Ne ocupăm atât de consultanță cât și de reprezentare în instanță, la concileri sau în fața executorului judecătoresc, astfel redactăm:

 • notificari
 • chemari la conciliere
 • somație prealabila
 • acțiuni de drept comun
 • ordonanțe de plata si cereri cu valoare redusa
 • tranzacții de eșalonare a plăților sau angajamente de plată
 • cereri de instituire a măsurilor asiguratorii, sechestrul asigurator, poprire asiguratorie, sechestru judiciar
 • cereri de investire a titlurilor executorii

Avocații noștri vor face tot posibilul ca procedura de recuperare a creanțelor să se desfăsoare cât mai prompt, să nu tergiverseze.

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Executare silită

Consiliem clientii, atât persoane juridice cât și persoane fizice, în etapa de executare silită a unui titlu executoriu.

Ne ocupăm de intreaga procedură  de executare silită, atât în fața executorului judecătoresc cât și în fața instanței de judecată. Participăm la negocieri și încheierea de tranzacții între creditori și debitori. Suntem un aliat de nădejde atât pentru creditor cât și pentru debitor.

In etapa executării silite ne ocupăm de următoarele activități:

 • redactare cerere de executare silită și pregătire acte necesare dosarului de executare
 • urmărirea în permanență a dosarului de executare, pentru a vedea stadiul acestuia și a evita tergiversarea lui
 • investire cu titlu executoriu a biletelor la ordin și a filelor CEC sau a altor titluri executorii
 • contestatie la executarea silita demarată în mod nelegal
 • contestație la titlu
 • contestație la raportul de expertiză de evaluare mobiliară sau imobiliară
 • cerere de suspendare provizorie a executării silite
 • cerere de suspendare a executării silite
 • cerere de constatare a perimării executarii silite
 • participarea la efectuarea expertizelor sau la încheierea proceselor verbale de sechestru
 • deplasare împreună cu executorul la sediul debitorului în vederea identificării bunurilor de urmărit și punerea acestora sub sechestru judiciar.
 • încheierea de tranzacții privind obiectul executării, spre ex. eșalonarea plății debitului
 • acțiunea de validare a popririi
 • acțiuni de evacuare, punere în posesie
 • cerere avand ca și obiect constatarea prescripției dreptului de a cere executarea silită
 • acțiune privind întoarcerea executării silite

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Drept societar și insolvență

În materia dreptului societar și în ceea ce privește procedura de insolvență prestăm următoarele servicii:

 • Consultanță privind desfășurarea adunărilor generale ale societăților cu răspundere limitată și societăților pe acțiuni;
 • Redactare hotărâri ale adunărilor generale și consiliilor de administrație;
 • Consultanță în ceea ce privește cesiunea de acțiuni și părți sociale, majorarea capitalului social;
 • Asistarea acționarilor semnificativi în cadrul cererilor adresate instanței de judecată pentru numirea unuia sau mai mulţi experţi care să aibă ca însărcinare efectuarea unor verificări de specialitate cu privire la anumite operaţiuni efectuate de organele de gestiune;
 • Asistare clienți pe parcursul reclamațiile adresate cenzorilor cu privire la verificarea gestiunii;
 • Redactare și reprezentare în acțiunile de anulare a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor;
 • Asistarea clienților în cazul retragerii din societate, atât în procedura administrativă, cât și în fața instanței de judecată;
 • Asistare și reprezentare clienți în cazul dizolvării societății pentru neînțelegeri grave între asociați și care împiedică funcționarea societății;
 • Redactare cereri de deschire a procedurii de insolvență, contestații la cererile de deschidere a procedurii de insolvență, cerere de înscriere la masa credală a debitoarei;
 • Redactare și reprezentare în cadrul contestaţiilor la tabelul preliminar sau definitiv de creanţe, hotărâri ale adunării creditorilor sau contestaţilor la măsurile luate de administratorul judiciar;

Tagged , ,

Inființare, modificare, dizolvare, lichidare și radiere firmă

Dacă doriți inițierea unei afaceri sau dezvoltarea uneia, avocații noștri vă pot ajuta încă de la început cu pregătirea tuturor actelor necesare înființării dar și pe parcursul derulării întregii activități.

Avocați noștri oferă consultanţă, redactează, atestă toate actele necesare și asigură asistenţă pe parcursul întregii proceduri în fața instituțiilor publice, în demersurile privind:

Înființarea și înmatricularea următoarelor categorii de persoane fizice și juridice:

 • Societate cu răspundere limitată – S.R.L.
 • Societate cu răspundere limitată debutant – S.R.L.-D
 • Societate pe acțiuni – S.A
 • Sucursală
 • Filială
 • Persoană fizică autorizată – PFA
 • Întreprindere individuală – II
 • Întreprindere familială – IF

În situația în care nu dețineți un spațiu la care să stabiliți sediul social, avocații noștri asigură și găzduirea sediului social. Potrivit dispozițiilor legale în materie, sediul social poate fi stabilit la sediul unui avocat pe o perioadă maximă de 1 an. Astfel, venim în întâmpinarea clienților prin asigurarea posibilității de a-și stabili sediul social la avocații noștri, ocazie cu care urmează să vă fie comunicată și întreaga corespondență recepționată, ceea ce reprezintă un real avantaj pentru dumneavoastră, la începutul unei afaceri.

Modificări ce intervin pe parcursul derulării activității unei afaceri:

 • Modificarea denumirii
 • Schimbarea formei juridice
 • Schimbarea sediului social
 • Deschidere și închidere punct de lucru
 • Redactare contract de închiriere/comodat având ca obiect stabilirea sediului social sau a punctului de lucru într-un anumit imobil
 • Prelungirea duratei de valabilitate a sediului social și a punctului de lucru
 • Prelungirea duratei de funcționare
 • Prelungirea mandatului administratorului
 • Schimbarea administratorului și a membrilor organelor de conducere
 • Actualizare date de identificare
 • Modificare obiect principal de activitate
 • Autorizare și completare obiect secundar de activitate
 • Majorare capital social
 • Diminuare capital social
 • Cesiunea părților sociale
 • Excluderea sau retragerea asociaților
 • Obținerere certificate constatatoare
 • Suspendarea și reluarea activității
 • Divizare
 • Fuziune
 • Dizolvare de drept
 • Dizolvare voluntară
 • Dizolvare ca urmare a decesului
 • Radiere

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Asociații, fundații și cluburi sportive

Avocații noștri vă oferă servicii complete în ceea ce privește înființarea, modificarea actelor constitutive și a statutelor, înregistrarea acestora la instanțele competente și dizolvarea sau lichidarea unei asociații sau fundații, respectiv:

 • Rezervare denumire în fața ANAF și a Ministerului Justiției
 • Modificare denumire
 • Redactare și atestare act constitutiv și statut
 • Modificările aduse componenței organelor de conducere, consiliului director și cenzorilor
 • Schimbare sediu social
 • Deschidere și închidere punct de lucru
 • Prelungirea duratei de valabilitate a sediului social și a punctului de lucru
 • Prelungirea duratei de funcționare
 • Prelungirea mandatului membrilor organelor de conducere a consiliului director și a cenzorilor
 • Modificare si completare scop și obiective
 • Obținere caziere fiscale membri
 • Obținere extras CF al imobilului unde urmează să fie stabilit sediul social
 • Redactare contract de închiriere/comodat având ca obiect stabilirea sediului social sau a punctului de lucru într-un anumit imobil
 • Înscrierea Clubului Sportiv în Registrul Sportiv în fața Ministerului Tineretului și Sportului
 • Dizolvare și lichidare

Totodată asigurăm consultanță juridică la încheierea a diferite contracte și la modalitatea de defășuare a activității în conformitate cu dispozițiile legale în materie și reprezentare în fața instanțelor de judecată  în litigiile decurgând din și în legătură cu desfășurarea activității.

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Asociații de proprietari

Asociatii de proprietari!Avocat asociatii de proprietari! Infiintari asociatii de proprietari Cluj! Avocat Cluj!  Va ajutam cu servicii de înființare Asociații de Proprietari precum și de modificare a actelor constitutive, ce survin pe parcursul desfășurării activității. În acest sens, oferim următoarele servicii juridice:

 • Redactare și atestare statut și acord de asociere
 • Redactare proces-verbal al Adunării Generale
 • Redactare table nominal și anexă la acordul de asociere
 • Redactare cerere și reprezentare în procedura de dobândire a personalității juridice
 • Modificarea statutului și acordului de asociere
 • Modificarea componenței Comitetului executiv și a președintelui precum și a mandatului acestora
 • Obținerea de extrase ale cartilor funciare individuale ale apartamentelor si colectiva intregului imobil
Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în fond și în căile de atac precum și în faza de executare silită în ceea ce privește:
 • Recuperarea sumelor restante înregistrate de proprietari la nivelul Asociației de Proprietari.
 • Anularea proceselor-verbale și a hotărârilor adunării generale
 • Litigii având ca obiect răspunderea civilă contractuală și răspunderea civilă delictuală
 • Contestarea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
 • Orice alte litigii ce decurg din desfășurarea activității Asociației de Proprietari
Venim în ajutorul Asociației de Proprietari și pe parcurul desfășurării activității acesteia prin oferirea de consultanță juridică la încheierea și rezilierea contractelor, asistare în fața Primăriei precum și a oricărei alte instituții publice sau persoane fizice sau juridice în chestiunile decurgând din și în legătură cu desfășurarea activității.

Tagged , , , , , , , ,

Achiziții publice

Venim în ajutorul clienților noștri, atât autorități contractante cât și persoane juridice, cu servicii de consultanță și reprezentare în domeniul achizițiilor publice.

Activitățile noastre sunt dar nu se limitează la :

 • consultanță de specialitate în etapa premergătoare procedurilor de achiziție publică, informăm clientul cu privire la toți pașii care se parcurg în cadrul unei astfel de proceduri
 • consultanță de specialitate pe parcursul desfașurării procedurii de achiziție publică
 • consultanță de specialitate și/sau redactarea contractelor de achiziție publică
 • consultanță cu privire la caile de atac posibile în cadrul procedurii de achiziție publică
 • consultanță și/sau redactarea contestațiilor din cadrul procedurii de achiziție publică
 • reprezentare în cadrul procedurii derulată în fața CNSC sau în fața instanței de judecată
 • informăm clientul cu privire la toate termenele care trebuie respectate în cadrul procedurii de achiziție publică

Cel mai benefic pentru dumneavoastră ar fi să ne cereți sfaturile înca din etapa premergătoare începerii unei proceduri de achiziție publică, pentru a vă informa permanent de pașii care trebuie respectați, dar și termenele pe care trebuie să le aveți în vedere, termenele reglementate de legea achizițiilor publice fiind termene scurte.

Cunoaștem în detaliu legea achizițiilor publice, astfel încât suntem un aliat de nădejde pentru dumneavoastră, în cadrul procedurii de achiziție publică.

Tagged , , , ,

Drept contravențional

În materia dreptului contravențional, oferim consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în ceea ce privește contestarea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției, indiferent dacă acestea privesc  regimul circulației pe drumurile publice, contravenții constatate în domeniul construcțiilor, în cel al dreptului muncii, sancțiuni privind lipsa autorizației de funcționare sau pentru lipsa altor avize și acte necesare desfășurării activității, amenzi emise de ISCTR sau orice alte fapte pentru care s-a dispus sancționarea contravențională. Asigurăm reprezentare juridică atât în fața instanței de fond cât și în căile de atac precum și în fața altor instituții publice.

Tagged , , , ,

Contencios administrativ și fiscal

În acest domeniu oferim consultanță și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, axându-ne în special pe următoarele servicii:

 • Asistență în obținerea de avize și autorizații de la instituțiile publice;
 • Consultanță privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor administrative;
 • Redactare și reprezentare în ceea ce privește cererile de revocare și suspendare a actelor administrative;
 • Redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;
 • Asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în fața instanțelor de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritățile locale;
 • Redactare și susținere excepții de nelegalitate a actelor administrative;
 • Asistare și reprezentare în litigii având ca obiect anulare sau invalidarea concursurilor organizate în temeiul Ordinelor MAI nr. 665/2009, nr. 140/2016 și 177/2016;
 • Cereri întemeiate pe Legea 554/2004 privind liberul acces la informații publice;

Tagged , , , , ,

Proprietate intelectuală

Consiliem clienții privind etapele pe care le pot parcurge în vederea protejării drepturilor de autor.

Ne ocupăm de etapele necesare înregistrării, reinoirii și protecției mărcii și a brevetelor, respectiv inregistram la OSIM marca, supraveghem marca, reprezentam clienții  în cazul opoziției la inregistrarea marcii

Ne ocupăm de acțiunile privind protejarea drepturilor de autor și obținerea de despăgubiri în cazul încălcării drepturilor de autor.

Tagged , , , ,

Drept penal

În materia dreptului penal asistăm şi reprezintăm clienţii în dosarele penale, atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată, indiferent de calitatea deţinută în dosar: suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente, persoană vătămată sau parte civilă. Venim astfel,  în ajutorul dumneavoastră, atât prin redactarea de plângeri penale, cereri în probațiune, plângeri împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală precum și toate celelalte cereri specifice procesului penal cât și prin susținerea acestora în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată. Asigurăm reprezentare juridică, pe întreg teritoriul țării, pe tot parcursul procesului penal, atât în faza de urmărire penală cât și în faza camerei preliminare, de judecată în fond și în căile de atac precum și în procedurile privind măsurile preventive (arestare preventivă, control judiciar, arest la domiciliu.), cererile de redeschidere a procesului penal  în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, asistare la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară, în caz de privare nelegală de libertate sau în alte cazuri, precum și în procedurile privind recunoașterea unor acte juridice străine.

Tagged , , , , , , ,