În domeniul dreptului civil oferim clienților atât asistență juridică, cât și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

În ceea ce privește consultanța juridică, ne sfătuim clienții cu privire la modalitatea de dobândire și înstrăinare a dreptului de proprietate, precum și a altor drepturi reale, precum superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație.

Totodată, acordăm consultanță privind probleme din materia dreptului succesoral, precum: asistență și reprezentare în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar; asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale; redactare declarații de acceptare sau renunțare la succesiuni; asistență în vederea obținerii certificatului de moștenitor; asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct.

În materia garanțiilor reale și privilegiilor oferim asistență în ceea ce privește privilegiile speciale, ipoteca imobiliară, ipoteca mobiliară, inclusiv asupra conturilor și asupra creanțelor, gajul, precum și dreptul de retenție.

Pe de altă parte, asigurăm reprezentare în fața instanțelor de judecată, într-o gamă variantă de litigii, precum:

 1. în materie de stare civilă, în ceea ce privește:
  • Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă;
  • Acțiuni pentru punerea sau ridicarea de sub interdictie;
  • Acțiuni pentru instituirea curatelei;
  • Acțiuni pentru înregistrarea tardivă a nașterii;
  • Acțiuni pentru declararea judecătorească a dispariției unei persoane sau pentru declararea judecătorească a morții;
  • Acțiuni pentru rectificarea datei morții sau în anularea hotărârii declarative de moarte.
 2. apărarea dreptului de proprietate privată sau a dezmembrămintelor acestuia:

  • Acțiuni în revendicare mobiliară și imobiliară;
  • Acțiuni negatorii;
  • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate privată ca efect al accesiunii mobiliare și imobiliare;
  • Litigii rezultând din starea de coproprietate forțată sau pe cote-părți;
  • Acțiuni privind dobândirea sau stingerea dreptului de superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație;
  • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune (prescripție achizitivă);
  • Acțiuni posesorii;
  • Acțiuni în evacuare.
 3. apărarea drepturilor nepatrimoniale și răspundere delictuală:

  • Acțiuni de apărare a drepturilor nepatrimoniale ce au fost încălcate sau amenințate, atât în ceea ce privește persoanele fizice, cât și în cazul persoanelor juridice;
  • Acțiuni în răspundere civila delictuală pentru fapta proprie;
  • Acțiuni în raspundere civilă delictuală pentru fapta altei persoane (răspunderea părinților pentru fapta copiilor minori; răspunderea institutorilor pentru fapta elevilor și a meșteșugarilor pentru faptele ucenicilor; răspunderea comitentilor pentru fapta prepușilor);
  • Acțiuni în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de animale, de edificii și de lucruri în general;
  • Acțiuni în repararea pagubelor cauzate prin erori judiciare.
 4. drepturi ale creditorului asupra patrimoniului debitorului:
  • Acțiunea oblică;
  • Acțiunea pauliană (revocatorie).
 5. acțiuni întemeiate pe fapte civile:

  • Acțiuni întemeiate pe gestiunea de afaceri și plata nedatorată;
  • Acțiuni privind îmbogățirea fără justă cauză.
 6. succesiuni și partaj:

  • Acțiuni de partaj succesoral;
  • Acțiuni în anularea certificatului de moștenitor;
  • Acțiuni în nulitatea testamentului;
  • Actiuni în revocarea legatelor pentru neîndeplinirea sarcinii sau pentru ingratitudine;
  • Acțiuni în reducțiunea liberalităților excesive;
  • Acțiuni în nulitatea actului juridic de opțiune succesorală.