Condiții privind evacuarea din imobile! Avocat Cluj Napoca ! 

Pentru a fi admisibilă acţiunea în evacuare, conform procedurii speciale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 – acţiunea să fie promovată de titularul dreptului de proprietate sau al unui alt drept care îi conferă reclamantului dreptul de folosinţă asupra imobilului,

– pârâtul să exercite posesia de fapt asupra imobilului,

– pârâtul să nu posede în temeiul unui drept şi

– notificarea locatarului în condiţiile art. 1038 Cod pr.civ. sau a ocupantului în condiţiile art. 1039 Cod pr.civ.

Articolul 1034 Cod proc. civ. prevede:

(1)Dispoziţiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane.

(2)În sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au următorul înţeles:

e)ocupantul – oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului;

Astfel cum rezultă din textul legal, această procedură este o procedura specială, care permite evacuarea în situatii juridice CLARE.

Pentru a putea uza de această procedură specială, este necesar să se urmărească evacuarea unei persoane care este ocupant fără drept al imobilului.

Potrivit dispozițiilor art. 1041 Cod proc. civ., „daca ocupantul notificat refuza să evacueze imobilul, proprietarul va solicita instanţei sa dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a ocupantului din imobil, pentru lipsa de titlu”.

Astfel, dispozițiile art. 1034 și urm. C.proc. civ, reglementează o procedură specială de evacuare pentru lipsa titlului celui care ocupă un imobil. Procedura specială este incidentă în situația în care a fost încheiat un contract de locațiune, dar și în situația în care imobilul este ocupat fără drept de către o persoană .

Conform art. 36 C.proc. civ. calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății.

În cazul cererii de evacuare, întemeiată pe procedura specială a evacuării din imobile folosite sau ocupate fără drept, calitate procesuală activă are locatorul și proprietarul, astfel cum rezultă din art. 1034, iar calitate procesuală pasivă are locatarul sau ocupantul.

Art. 1034 al. 2 lit. e Cod proc civ, prevede că  ” ocupantul este oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori tăgăduința proprietarului. ”

Prin urmare, evacuarea pe calea procedurii speciale se dispune la cererea proprietarului, a titularului unui dezmembrământ al dreptului de proprietate sau a unui drept de folosinţă şi este aplicabilă locatarului principal şi membrilor familiei sale, sublocatarului şi persoanelor care deţin locuinţa fără titlu legal, constând în obligarea acestora la încetarea actelor de folosinţă a spaţiului locativ deţinut fie în temeiul contractului care şi-a încetat efectele, fie printr-un act de toleranţă din partea locatorului ori în mod abuziv.

Concluzionând, instanţa de judecată trebuie să verifice dacă este îndeplinită condiţia de bază impusă în cadrul procedurii speciale a evacuării, respectiv ocuparea fără drept a imobilului de către pârâți.

În situația în care reclamantul nu reușește să dovedeascăfolosirea fără titlu a imobilului, ci dimpotrivă, din ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză rezultă că posesia pârâților asupra imobilului este una legitimă, justificată de un titlu, raportat la prevederile art. 1034 și urm. Cod proc. civ., instanța de judecata va dispune respingerea, ca neîntemeiată, a cererii de evacuare.

Avocat Cluj