Autorizatia de construire/certificat de urbanism- avocat urbanism.

 

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai daca are la baza autorizaţia de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile Legii 50/1991, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii -autorizatia de construire identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Potrivit art. 2 alin.1 din Legea 50/1991Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.”

Potrivit dispozitiilor art. 6 alin 1 din Legea 50/1991Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a):

  • a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
  • b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
  • c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire, precum şi de branşare/racordare la utilităţi publice. Avizele obţinute de solicitant sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cât şi pentru autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu şi altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora;
  • c1) indică nominal operatorii de reţele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de reţele supraterane şi subterane care afectează suprafaţa de teren şi/sau construcţiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condiţiile legii:
  • d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Certificatul de urbanism se emite in maxim 15 zile de la depunerea solicitării si este obligatoriu să se menționeze scopul pentru care  fost emis.

Prin Decizia nr. 3343 din 12.12.2011 pronuntata de către Curtea de Apel București s-a reținut că, potrivit legii autorizația de construire și documentația tehnică trebuie să respecte cerințele urbanistice impuse de certificatul de urbanism, in caz contrar, autorizația de construire nelegală fiind lovită de nulitate.

In speță prin autorizația de construire emisă s-a autorizat executarea lucrarilor de construire pentru mansardarea locuintei existente si amplasarea undei scări exterioare la construcția existentă, proprietate personală. Insă, potrivit rapoartelor de expertiză intocmite in cauză, prin autorizația de construire nu au fost respectate maximele de POT și CUT prevăzute de certificatul de urbanism, iar mansard se desfășoară pe tot conturul parterului, ca o supraetajare, fiind deci o falsă mansardare. Construirea mansardei ( de fapt o supraetajare a vechiului imobil) nu s-a făcut in interiorul acoperișului vechii construcții, ci reprezintă o construcție realizată fără autorizație de constuire, realizându-se, de fapt,  nu numai o mansardare a vechii clădiri, ci și o extindere a parterului existent.

Rezultă astfel că nu există autorizație de constuire pentru extindere constructie, ci , de fapt, prin autorizarea construirii mansardei (in realitate, o supraetajare) se urmăreste să se acopere viciile de legalitate ale modificării constructiei intregi, realizate fără autorizație.”

Prin urmare, toate cele menționate in cuprinsul unui certificat de urbanism trebuie să fie respectat la emiterea autorizației de construire si la edificarea constructiei. Orice act, certificat de urbanism/autorizație de construire poate să fie contestat.

Ori de cate ori aveti intrebari legate de modalitatea de emitere a certificatului de urbanism sau a altor documente  avocații noștri vă pot ajuta.