Studiu de caz. Avocat contencios administrativ. Anulare decizie de impunere de către Tribunal. Sentința menținută de către Curtea de Apel

În speță este vorba de emiterea de către autoritatea locală a unei decizii de impunere privind plata taxei pe clădiri către o asociație club sportiv. În speță asociația club sportiv a închiriat un imobil pentru patru ore de la o unitate de învățământ, pentru a-și desfășura activitatea sportivă. Autoritatea locală a emis o decizie de impunere prin care a obligat asociația club sportiv la plata taxei pe clădiri.

Asociația a contestat decizia de impunere și a câștigat în prima insanță. În cadrul sentinţei civile s-a reţinut ca element de nelegalitate faptul că decizia de impunere a fost emisă pentru o durată care excedează prevederilor contractului de închiriere, reţinându-se că reclamanta a închiriat sala de sport pentru numai 4 ore pe zi. S-a reţinut, însă, şi faptul că prin emiterea deciziei de impunere s-a încălcat principiul neretroactivităţii cu privire la noţiunea de utilizator final. Instanţa a reţinut că acest lucru este interzis de art. 6 alin. 1 din Codul civil, de art. 15 alin. 2 din Constituţie, care prevăd principiul neretroactivităţii, precum şi contrar principiului proporţionalităţii astfel cum acesta a fost nuanţat de jurisprudenţa CJUE (cauza C-188/09 Profaktor Kulesza, Frankowski, Jozwiak Orlowski).

Așadar instanța de judecată a admis contestația formulată de către asociație și a exonerat-o de la plata debitului principal și a accesorilor reținute în decizia de impunere.

Sentința a rămas definitivă prin neapelare.

Ulterior pronunțării acestei decizii, UAT a emis o nouă decizie de impunere față de asociația club sportiv, recalculand taxa pe clădiri fără a ține cont de existența hotărârii instanței de judecată care avea autoritate de lucru judecat.

Autoritatea de lucru judecat reprezintă un principiu ce interesează ordinea publică, prin intermediul său asigurându-se securitatea raporturilor juridice şi, implicit dreptul la un proces echitabil, consacrat şi garantat de art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. În acest sens, potrivit hotărârii CEDO în cauza Brumărescu contra României, dreptul la un proces echitabil trebuie interpretat în lumina preambulului Convenţiei, care enunţă principiul preeminenţei dreptului, ori unul din elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice care înseamnă, între altele, că o soluţie definitivă a oricărui litigiu nu trebuie rediscutată. Prin urmare, emiterea unei noi decizii de impunere nesocotind hotărârea judecătorească reprezintă tocmai o încălcare a  principiului securităţii raporturilor juridice.

Asociația club sportiv a formulat contestație și împotriva celei de-a două decizii de impunere, contestând-o în față instanțelor de judecată. Instanța de fond a admis contestația împotriva deciziei de impunere și a exonerat asociația de la plata sumelor către UAT, atât debit principal cât și debit accesoriu.

Instanța de fond a reținut că,  atât dispozitivul cât şi considerentele acesteia au dobândit autoritate de lucru judecat. Prin urmare în raporturile dintre părţi s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat, că a emite în sarcina reclamantei o decizie de impunere pe clădiri, pentru perioada avută în discuţie, pentru sala de sport închiriată de la unitatea de învățământ, reprezintă o încălcare a principiului proporţionalităţii, prevăzut de art. 6 alin. 1 din Codul civil şi de art. 15 alin. 2 din Constituţie, precum şi a principiului proporţionalităţii regăsit în jurisprudenţa CJUE. În consecinţă aceste reţineri se impun cu autoritate de lucru judecat şi în prezenta speţă, fără ca acestea să poată face dovadă contrară, întrucât ambele părţi s-au regăsit în chiar aceeaşi calitate şi în litigiul anterior. În consecinţă, decizia de impunere emisă în prezenta speţă este nelegală, întrucât între părţi s-a stabilit deja, cu autoritate de lucru judecat că nu se poate emite o decizie de impunere pentru clădiri pentru perioada şi imobilul în discuţie. Aşa încât emiterea noii decizii nu poate să fie considerată altfel decât nelegală.

UAT a formulat recurs împotriva acestei hotărâri, însă instanța de recurs a menținut sentința primei instanțe.

Așadar, UAT nu a dorit să țină cont de prevederile unei hotărâri judecătorești și a emis o nouă decizie de impunere, chiar dacă o instanța de judecată a considerat că nu se impune plata taxei. Asociația Club Sportiv nu a rămas pasivă și a contestat și a două decizie de impunere având câștig de cauza și de această dată.