În data de 15 decembrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial o nouă Ordonanță de urgență, nr.115/2023, care aduce noi modificări în domeniul fiscal, cu precădere în ceea ce privește microîntreprinderile. Mai jos vom trata prevederile din Codul fiscal, care urmează a fi modificate de la 1 ianuarie 2024:

Art.47 alin.(1) Cod Fiscal – forma actuală

Art.47 alin.(1) Cod Fiscal – forma valabilă de la 1 ianuarie 2024

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;

f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol.

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;

f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

h) are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu;

i) a depus în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii.

(11) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultă, așadar, următoarele modificări:

1. Scade de la 3 la 1 numărul maxim de microîntreprinderi în care o persoană poate avea calitatea de asociat/acționar deținător a peste 25% din capitalul social;
2. Deținerea procentului de peste 25% din capitalul societății care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor poate fi directă sau indirectă – prin Ordin al ANAF urmează a fi definite cazurile de deținere indirectă;
3. Se adaugă o nouă condiție: depunerea în termen a situațiilor financiare anuale, în caz contrar pierzându-se statutul de microîntreprindere;
4. Se introduce alin.(1) indice 1, care stabilește că, în aplicarea plafonului de 500.000 euro menționat la alin.(1) lit.c), limita maximă se va verifica luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta.

Legea nr.346/2004 definește ce anume înseamnă “întreprinderi legate”.Potrivit art.44 din lege, întreprinderile sunt considerate a fi legate atunci când formează un grup prin controlul direct sau indirect al majorității drepturilor de vot al unei întreprinderi sau prin abilitatea de a exersa o influență dominantă asupra unei întreprinderi. Mai exact, oricare dintre următoarele situaţii:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor altei întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în temeiul unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai întreprinderii în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente(acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.)

Daca vă aflați în situația de a fi asociați/acționari cu peste 25% din capitalul social în mai mult de 1 societate cu statut de microîntreprindere, aveți obligația ca, până la data de 31 martie 2024 să stabiliți o singură persoană juridică română care aplică impozitul pe microîntreprinderi, restul societăților urmând a trece la regimul impozitului pe profit.

De asemenea, noua Ordonanță 115/2023 elimină actuala excepțieprevăzută la art.47 alin.(2) Cod  fiscal, referitoare la posibilitatea societăților din HORECA de a opta pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor chiar dacă nu au un salariat și depășesc plafonul de 500.000 euro, alineatul care instituie în prezent această excepție urmând a fi abrogat de la 1 ianuarie 2024.

Societățile române pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile și doar dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023. O microîntreprindere cu activitatea suspendată va continua să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreagă perioadă în care înregistrează această situație de inactivitate, urmând ca, la data reluării activității, să păstreze acest statut dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art.47 alin. (1) lit.d), h) şi i), iar pe cea de la lit.g) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării menţiunii reactivării în Registrul Comerţului.

Noile prevederi intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 2024, cf art.LVII din OUG nr.115/2023.