Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 aduce modificări importante și în domeniul insolvenței pe durata stării de alertă referitoare la prelungirea termenelor aplicabile concordatului preventiv, perioadei de observație, propunerea și executarea planului de reorganizare, suspendarea planului de reorganizare, modificarea valorii prag la suma de 50.000 lei și introducerea unei condiții prealabile pentru deschiderea procedurii la cererea creditorului.

I. CEREREA DEBITORULUI PENTRU A FI SUPUS PREVEDERILOR LEGII NR. 85/2014

Prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020, sau care ajunge în stare de insolvenţă poate, pe durata stării de alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, fără a avea însă obligaţia de a introduce această cerere.

Cererea adresată tribunalului va fi depusă în termen de 30 de zile de la încetarea stării de alertă, la acesta fiind atașată în mod obligatoriu dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei.

Nici dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care prevăd că, dacă la data expirării termenului de 30 de zile anterior menționat, debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii insolvenței, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor, nu sunt aplicabile pe durata stării de alertă.

II. MODIFICAREA VALORII PRAG DE LA 40.000 LEI LA 50.000 LEI

Potrivit art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014 valoarea prag reprezintă cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, aceasta fiind de 40.000 lei, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990.

Conform Legii 55/2020, pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgenţă, instituită prin Decretul nr. 195/2020 şi prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, menţinute, după caz, şi în perioada stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, este de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori.

Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea prevederii de la art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014 potrivit căreia în situația în care cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului.

De asemenea, pe durata stării de alertă este suspendată și aplicabilitatea tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 potrivit căreia pentru datoriile acumultate în perioada procedurii de insolvență care au o vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită.

III. ÎNCERCAREA REZONABILĂ DE ÎNCHEIERE A UNEI CONVENȚII DE PLATĂ

În cazul debitorului care şi-a întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor adoptate în perioada stării de urgenţă, instituită prin Decretul nr. 195/2020 şi prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirusul SARS-COV-2, menţinute, după caz, şi în perioada stării de alertă, creditorii pot formula, pe perioada stării de alertă, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei numai după încercarea rezonabilă, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei convenţii de plată.

IV. CONCORDAT PREVENTIV.

Prelungirea perioadei de desfășurare a negocierilor și a perioadei pentru satisfacerea creanțelor cu 60 de zile.

În procedurile de concordat preventiv aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, perioada în care se desfăşoară negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se prelungeşte cu 60 de zile.

În funcţie de etapa în care se află debitorul, perioada de elaborare a ofertei de concordat se prelungeşte, în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile sau, după caz, perioada de negociere a ofertei de concordat se prelungeşte, în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile.

În cazul debitorului aflat în executarea concordatului preventiv la data intrării în vigoare a prezentei legi, perioada pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin concordat se prelungeşte, în mod corespunzător, cu două luni.

V. PERIOADA DE OBSERVAȚIE.

Prelungirea perioadei de observație și a termenului pentru depunerea planului de reorganizare cu 3 luni de zile.

Dacă debitorul se află în perioada de observaţie la data intrării în vigoare a prezentei legi, aceasta se prelungeşte cu 3 luni.

Corelativ, termenul în care categoriile de persoane îndreptăţite pot propune un plan de reorganizare se prelungeşte cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului, prevăzut de lege, a început să curgă.

În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, era depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar, urmare efectelor pandemiei de COVID-19, s-au modificat perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, persoanele îndreptăţite să depună un plan de reorganizare pot, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să depună un plan de reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija administratorului judiciar, asupra acestei intenţii, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 55/2020.

VI. REORGANIZAREA  JUDICIARĂ.

Prelungirea duratei de executare a planului de reorganizare și judecarea cererii; suspendarea executării planului de reorganizare.

În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata executării planului de reorganizare judiciară se prelungeşte cu două luni.

Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care şi-a întrerupt activitatea total ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, poate solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, suspendarea executării planului pentru un termen care nu poate depăşi două luni.

Cererea se judecă de urgenţă, pe bază de înscrisuri, fără citarea părţilor. Încheierea pronunţată de judecătorul sindic poate fi atacată cu apel, potrivit art. 43 din Legea nr. 85/2014, în termen de 3 zile de 12 ore (jumătate din termen de apel prevăzut la art. 43 din Legea nr. 85/2014).

În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care şi-a întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăşi o durată totală a derulării sale de 5 ani, şi se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul.

Pentru debitorul care şi-a întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgenţă şi/sau de alertă, durata iniţială de executare a planului de reorganizare, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăşi o durată totală a derulării planului de 5 ani, şi a modificării, în mod corespunzător, dacă este cazul.